Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

כסף נבון באמצעות נציגי עסקאות יכול ולשפר אחר הרווח
מחבר: ג’ון פ. טאליץ ‘
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:אחת האפשרויות הבטוחות להאיץ רק את היתרון הוא פריסת כלי הדפסה של המתמחרים בהסתכלות על מעולה את המוצרים והשירותים של החברה שלך. המחיר המעודכן עלול להגביר את הרווח שנתיים נותן שיפורים אלו שיש להן המוצרים שנמכרו או לחילופין הפחתות ב- SG&A. לדוגמה, שיפור אצל 1% שיש להן מרחיב את אותה הרווח התפעולי בכ- 12% אך שיפור בידי 1% בעלויות הסחורות שנמכרו (COGS) או ההוצאות המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) רק חשוב גידול תפעולי על ידי כ- 8%. או אולי יותר מ -2% בהתאמה. (1)

היוון הן לא הולם מצמצם את אותו הרווחים במידה דרמטי. נדמה לנו שהוא TopMarks העלה שהרי קיצוץ עלויות ומחירים של 0.5%, 1% ו -3% הפחית את אותה התועלת הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. (1)


יש להקצות שיקול מחשבה לתמחור לנציגי עסקאות שהוכשרו היטב שהוכיחו כושר לתת במסגרת הערך המועבר המלא. במילים אחרות, אדם שפונה כאמור לשם בני הזוג להפחתת שווי התפעול על ידי חיי המוצר או הטבות פיננסיים נספחים. ספר תורה מחיר פי גישת מכירת הוא, מחיר המוצר היא פונקציה אצל החזר עבודה ובשום פנים ואופן מותר שיהיה ומחיר.

הדפסה של כחלק מ משקלה של בסיסי שנמסר מצריכה נציגי עסקאות להפריד את כל עסקיהם בקרב לקוחותיהם ונוסחאות חייבים רווח כספי. השלמת בניית הגיע אמורה להביא מומחיות על: 1) המחירים של מיוחדות לקליינט ונתוני סכומים (כולל הצעות מחיר זכויות והפסדים) ו- 2) רמות מחיר אצל מתחרים עצות משקלה של. כתוצאה מזה חמושים, נציגי הזמנות יוכלו:

> תמידי את אותו הזוג שאפשר להעצים השוררת את אותה התעריפים או גם הרווחים העסקיים מיוחד על ידי מענה מוצר הטיפוח / השירות שאנו מציעים;

> ציטט אחר עלותם אידיאלי שמצוין על ידי הקשר של סכומי השוק, עמדות העלויות הנוכחיות ספציפי של הלקוח והנהלת יעדי המחירים רוצה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת כסף על אודות השולחן.

לרוב, פונקציות שונות בכל , מהן קריטריוני הקנייה שלהן מתופעל קלט להחלטת הרכישה. דרוש, לכן, שנציג הזמנות יבין את קריטריוני הקנייה של יותר מידי מקבל הכרעה או אולי משפיע על מנת לבחור את אותן מידת שדר המכירות המדגיש את ביצועי החפץ או המוצר וכלכלתם, האחריות, מוכנות חלקים, בית עסק ועוד ‘.

לבסוף, טיפים לקבלת סכומי כסף תלויה לרוב בהרבה אם מקצועי ונציג מכירות ארגון ומתקשר את העסקה. צורת בניית עלותם הכרחי לא פחות מתג המחיר. כלים מהסביבה לחשבונית דוגמת הנחות נפח, הנחות בסוף השנה, תנאי שכר, הנחות והובלה יכולים להשפיע בדבר תפיסות מחירי הקליינט.

(1) ההשלכות מבוססות על אודות דגימה אנליטית אצל TopMarks אצל בתי חרושת הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZ